Bugun...İYİ Parti'nin eğitim politikası açıklandı!

Tarih: 05-06-2018 09:21:34 + -


30 Mayıs 2018'te Seçim Beyannamesi'ni "Milletimizle Sözleşme" adıyla açıklayan İYİ PARTİ'nin, Eğitim politikaları ilgi çekiyor.


İYİ Parti'nin eğitim politikası açıklandı!

 Eğitimde yenilikçi bir anlayış içeren vaatlerin bazıları ise şöyle;

 

Eğitim sistemimiz, 21. Yüzyılı yakalamak bir yana, geçtiğimiz yüzyılın bile gerisine düşmüş, gençlerimiz ve çocuklarımız dünyanın en başarılı kesimi olma niteliklerine sahipken, çağdaş ülkelerden koparak, geri kalmış ülkelerle aynı öbekte yer almaktadır. Ülkemizin kurucusu, liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği, hedef koyduğu durum bu değildir.

 

Gençliğin; çağdaş ölçütlere göre gelişmiş, kalkınmış, tam bağımsız güçlü ülke Türkiye ülküsüne bağlı, moral değerlerle yüklenmiş bireyler olmalarını önemser. Bu amaçla her düzey ve alanda özgür düşünceli bilgi toplumu olma yolunda çağdaş veri ve araçlarla donanmış bir eğitim ve öğretim anlayışını savunur.

 

İYİ EĞİTİM, İYİ GELECEK

 

Türkiye'yi Uluslararası Eğitim Sıralamalarında hak ettiği yere getireceğiz. PISA sıralamasında ilk 20'yi hedefleyeceğiz. Dünyada ilk 100 üniversite arasında 5 Türk Üniversitesi girmesini sağlayacağız.

 

Türkiye'nin ilk ve ortaöğretimde PISA endeksinde ilk 5 yıl içinde ilk 20 ülke arasına girmesini, yükseköğretimde dünyadaki ilk 500 listesinde, ilk 100 üniversite arasına 5 üniversite ve ilk 500'de ise 30 üniversite ile girmesini sağlayacağız. Türk üniversitelerinin eğitim ve araştırma kalitesi, bilimsel üretkenliği, ülke içinde ve uluslararası paydaşlarıyla rekabeti, toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilme kapasitesini arzu edilen seviyeye çıkaracağız. Bu çerçevede; yurt dışında önemli üniversitelerde başarılarını kanıtlamış öğretim üyelerimizin tersine beyin göçü ile üniversitelerimize kazandırılmaları için gayret sarf edeceğiz.

 

Eğitim Politikalarını iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde belirleyeceğiz.

 

Eğitimde Sosyal Diyalog mekanizması ile eğitim sisteminin paydaşlarını eğitim politikalarının belirlenmesinde etkin kılacağız. Talim Terbiye Kurulunu yeniden yapılandıracağız. Mesleki Eğitim Programlarını günün ihtiyaçları ve ekonominin taleplerine uygun şekilde oluşturacağız.

 

Eğitim müfredatını öğrencilerin analitik becerileri, üretici ve yenilikçi yetkinlikler edinimlerini kazandırma amaçlı oluşturacağız.

 

Öğrencilerimizin, yaratıcı, özgür, eleştirel düşünebilme, birlikte yaşama ve birlikte çalışma becerilerini geliştireceğiz. Öğrencilerin problem çözme, araştırma, sorgulama, teknolojiyi etkili kullanma ve girişimcilik becerileri ile analiz, değerlendirme ve sentez yetkinliklerine ve milli değerlere sahip, insan haklarına, doğaya ve çevreye duyarlı, ''iyi insan'' olarak yetiştirilmesiiçin çabalayacağız.

 

Ders kitaplarını Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine uygun olarak eğitim birliği ilkesi üzerinden yeniden yazacağız. Müfredat anarşisini ortadan kaldıracağız, modern becerileri müfredata ekleyeceğiz. Eğitim müfredatını öğrencilerin analitik becerileri, üretici ve yenilikçi yetkinlikler edinimlerini kazandırma amaçlı yapacağız. Bilgi ve kazanım ağırlıklı yapıdan beceri odaklı, yaratıcı ve sorgulayıcı bir yapıya geçeceğiz. İnsan odaklı bir eğitim felsefesinin oluşturulması ve uygulanması sağlayacağız.

 

İlkokul ve liselerde yap-boz haline getirilmiş olan müfredat ve sınav sistemini yeniden düzenleyeceğiz. İlköğretimin tamamlanmasıyla birlikte çocuklarımızın yetenek sahibi oldukları, ilgi duydukları ve gelişim gösterdikleri alanlara göre teknik, meslek, sağlık, sosyal ve fen liselerine yönlenmesi sağlayacağız.

 

Eğitime ayrılan kaynakları hem nicelik hem de nitelik olarak artıracağız.

 

GSYH'nin eğitime ayrılan payın kademeli olarak uluslararası standartlar seviyesine çıkaracağız. Eğitime ayrılan kaynak tahsislerinde nitelik artırmaya dönük faaliyetlerin payını artıracağız.

 

Okullarda rehberlik mekanizmasını işler hale getireceğiz. Mesleki yeterliliği olmayan ve branş dışı kişilerin rehberlik yapmasını sağlayan 10 Kasım 2017 tarihli Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğini iptal edeceğiz.

 

Okullarda rehberlik mekanizması işler hale getireceğiz.Öğrenci koçluğu sistemi ile öğrencilerin okuldan sonrada eğitim ve öğretim içinde kalması için çalışmalar yapacağız, öncelikle pilot uygulamalar başlatılarak çıktılar alacağız. Tüm temel eğitim kurumlarında rehber öğretmen sayısını artıracağız.

 

Okullarda rehberlik sisteminde yeni sorunlara neden olan, mesleki yeterliliği olmayan ve branş dışı kişilerin rehberlik yapmasını sağlayan, Milli Eğitim Bakanlığının 10 Kasım 2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Rehberlik Hizmetleri yönetmeliğini iptal edeceğiz.

 

Okul öncesi ve temel eğitimi zorunlu hale getireceğiz; 1 yılı okul öncesi,12 yılı temel eğitim olmak üzere13 yıla çıkaracağız.

 

Okul çağındaki nüfusun tamamının eğitime erişimini sağlayacağız. Okul öncesi ve temel eğitimi zorunlu hale getireceğiz, eğitim 1+5+3+4 şeklinde uygulayacağız.1 yıl okul öncesi,12 yıl temel eğitim olmak üzere13 yıla çıkarılması için gerekli çalışmalar yapacağız.

 

Derslik sayılarını artıracağız, öğrenci yurtlarını yaygınlaştıracağız.

 

İkili öğretim ve birleştirilmiş sınıf uygulamalarını hızlı bir şekilde sonlandıracağız ve derslik sayılarını arttırmak için kaynak aktarımı yapacağız. Başta ihtiyaç duyulan bölgelerde olmak üzere tüm ülkede, eğitim ve konaklama standartları çağdaşseviyeye yükseltilmiş öğrenci yurtlarını yaygınlaştıracağız.

 

Öğretmen Akademileri kuracağız.

 

Mesleğine sevdalı, alanlarında iyi yetişmiş, dünyayı izleyecek ölçüde yabancı dil bilen, demokratik değerleri, sanat ve sporu bir hayat felsefesi olarak özümsemiş öğretmenlerin yetiştirileceği, ''Öğretmen Akademileri'' açarak, öğretmen yetiştirmede yeni bir başlangıç yapacağız. "Öğretmen Akademileri"ni temel eğitim kademeleri ile mesleki ve teknik öğretmen ihtiyacına yönelik olarak yapılandıracağız. En başarılı öğrencilerin Öğretmen akademilerini tercih etmelerini sağlayacak politikaları hayata geçireceğiz.

 

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son vereceğiz, mevcut sözleşmeli öğretmenleri 4-A kadrosuna alacağız. Öğretmenlerimize 3600 ek gösterge vereceğiz.

 

Öğretmenliği, akademik, malî, sosyal ve idarî düzenlemelerle, saygın ve cazip bir meslek haline getireceğiz. Öğretmenlerin; maaş, ücret, sosyal haklar ve emeklilik hakları açısından yıllardır bekleyen sorunlarını acilen çözeceğiz. Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son vereceğiz, mevcut sözleşmeli öğretmenleri 4-A kadrosuna alacağız.

 

Atanamayan öğretmenlerin kadroya alınmalarını sağlayacağız veya istihdama katılımları için ek tedbirler alacağız.

 

Ataması yapılmayan öğretmenlerin atamasını, norm açığı dikkate alınarak yapacağız, norm fazlası olanlara yeni istihdam alanları oluşturacağız, emekliliği özendireceğiz. Öğretmenlere yaygın eğitim, yaşam boyu öğrenim ve kurs merkezlerinde görev yapmak üzere kadro tahsis edeceğiz. Farklı mesleklere geçişlere ilişkin meslek edindirme kurslarına yönlendirerek, istihdama katılımlarını destekleyeceğiz.

 

Temel eğitimde yazılım kodlama ve finansal okur-yazarlık vb. beceri derslerini müfredata ilave edeceğiz.

 

Temel bilgisayar programlama, robotik, finansal okur-yazarlık, vatandaşlık bilgisi, hitabet, el becerileri gibi hayata ait konular ile ilkokuldan itibaren tüm seviyelerde kodlama ve programlama derslerini müfredata ekleyeceğiz.

 

Çocuklarımızın Sanat ve Spor alanlarında gelişimlernini teşvik edeceğiz.

 

Eğitimin tüm seviyelerinde sanat ve sporun aktif olarak öğrencilerin yaşamının bir parçası olmasını sağlayacağız. Zorunlu eğitim sürecinde her öğrencinin sporun veya sanatın en az bir dalı ile ilgilenmesine özen göstereceğiz.

 

Fen ve Teknoloji Liseleri ve yabancı dil eğitimi ağırlıklı Anadolu Liselerini artıracağız.

 

Fen ve Teknoloji Liseleri ile belirli dersleri yabancı dil ile yapan Anadolu Liselerinin açılmasına ağırlık vereceğiz.

 

Burs ve parasız yatılı imkanları artıracağız.

 

Maddi bakımdan yardıma muhtaç öğrenciler için devlet bursu ve parasız yatılılık imkânları ihtiyacı karşılayacak düzeye getireceğiz.

 

Öğrencilerin, kişisel gelişimlerini desteklemek üzere okul-dışı faaliyetlere katılımlarını özendireceğiz.

 

Bilim merkezleri, müzeler, botanik bahçeleri gibi bilimsel, sosyal ve kültürel mekânların sayıları arttıracağız, bunların öğrenme alanları olarak etkin kullanımını sağlayacağız.

 

Yurtdışında yaşayan Türk çocuklarına yönelik seçmeli Türkçe ve Kültür dersleri okutulması için gerekli girişimleri yapacağız.

 

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının kültürel kimliklerini korumaları ve geliştirmeleri için öğrenci değişim programları gibi diğer yaygın ve örgün eğitim imkânlarını artıracağız. İlgili ülkelerle iyi ilişkiler ve karşılıklı anlayış içindeTürkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Tarihi, Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin seçmeli ders olarak okutulması için gerekli destekleri sağlayacağız.

 

Yaşam Boyu Öğrenim ile yaygın eğitimi geliştireceğiz ve e-Öğrenme Platformlarıyla destekleyeceğiz.

 

Halk eğitimine süreklilik kazandıracağız, okul dışı eğitim ve kültür çalışmalarını destekleyeceğiz. Hayat boyu öğrenme anlayışı ile e -öğretim dâhil olmak üzere her türlü yaygın eğitim imkânlarını geliştireceğiz, tüm bireylerin beceri kazanması ve meslek edinmesi için azami gayret sarf edeceğiz.

 

Yaşam boyu eğitim anlayışı hâkim kılacağız, "Her ev bir okul olacak" projesiyle ebeveynleri çocuk bakımı ve eğitimi konusunda eğitime tabi tutacağız. Başta ebeveynler olmak üzere tüm çocuklara okul öncesinden itibaren rehberlik yönlendirme hizmetleri vereceğiz.Öğrencilerimizin tüm eğitim hayatı boyunca girdikleri sınavlara hazırlıklarını destekleyeceğiz. Onların eğitimlerini destekleyecekşekilde e-Öğrenme Platformlarını geliştireceğiz. Bu şekilde tüm öğrencilerimizin internet üzerinden hazırlandıkları sınavlar için gerekli eğitim içeriğine bu platformlar ile Türkiye'nin her yerinden erişebilmelerini sağlayacağız.

 

Kırsal kesimde çiftçi ve besicilerin, modern ve organik tarım ile hayvancılığa geçişi için ihtiyaç duyduğu temel bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerini verecek olan halk eğitim merkezleri açacağız.

 

Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi Programını (EÇBEP) hayata geçireceğiz.

 

Eğitime erişim imkânları kısıtlı olan kesimlerden başlayarak tüm çocukların gelişimini destekleyeceğiz. Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi Programı (EÇBEP) hayata geçireceğiz. EÇBEP, ihtiyaçlarını temin etmekte güçlük çeken veya imkân bulamayan ailelere insani koşullarda sağlık ve beslenme desteği ile her çocuğun fiziksel, duygusal, kültürel, sanatsal ve bilişsel gelişimini destekleyecek imkânları sağlayacağız. Okul öncesi eğitim kadrosu ve fiziki imkânları devlet tarafından karşılayacağız ve özel okullar ve veli inisiyatif kooperatiflerini teşvik edeceğiz.

 

EÇBEP ile, 24-60 aylık tüm çocukları kapsayacağız. Bu modelde; çocuklara 24 -36 ay (oyun grubu), 36-48 ay, 48 -60 ay olmak üzere sınırlandırılarak 3 yıl süreli eğitim vereceğiz.

 

Kreş Ekosistemi Modeli geliştireceğiz. Çocuklarımızın gelişiminde fırsat eşitliğini okul öncesinden başlatacağız.

 

Ülke çapında kreş sisteminin yaygınlaştırılması ve ulaşılabilir olması için, devlet, özel sektör, STK , üniversite ve yerel yönetimlerden oluşan bir Kreş Ekosistemi Modeli geliştireceğiz. Bu model çerçevesinde, okul öncesi çocukların eğitim hayatına başlamalarında fırsat eşitliğini sağlayacağız.

 

Özel eğitime ihtiyacı olan dezavantajlı çocukların eğitime erişimini sağlayacağız.

 

Özel eğitime ihtiyacı olan ve dezavantajlı çocukların eğitime erişimini sağlayacağız. Bu amaçla, engelli öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve potansiyellerine uygun eğitim ve öğretim uygulamaları için yeterli fiziki tesis ve donanım temin edeceğiz. Özel eğitim almaları gereken çocuklarımıza, bütünleştirici eğitimlerle toplumdan ve akranlarından soyutlanmadan, eğitim öğretimlerine devam edebecekleri eğitim ortamı sağlayacağız.

 

Üstün Zekalı Çocuklarımızın Eğitim ve Kariyer Planlamasına İlişkin Ulusal Stratejimizi uygulayacağız.

 

Ulusal strateji ihtiyaçlara yönelik belirleyeceğiz. Üstün bireylerin özelliklerine göre istihdam ihtiyacı göz önüne alınarak onlara öncelik tanıyacağız. Bu bireyleri eğitim evrelerinden başlayarak,yakından izleyeceğiz.

 

Bu çocukların, yurt dışı eğitim olanaklarından faydalanmalarını destekleyeceğiz. Onların tüm eğitim masraflarını karşılayacağız. Üst öğrenim kurumlarına geçişleri yetenekleri doğrultusunda farklı uygulamalarla mümkün kılacağız. Üstün zekâlı ve yetenekli çocukları, eğitimleri boyunca takip edip geleceğe hazırlayacağız. Bu öğrencilerin bilim adamı, sanatçı ve sporcu yetiştirme programlarına entegrasyonu sağlayacağız.

 

Özel sektörün eğitim girişimleriniteşvik edeceğiz.

 

Özel sektörün eğitim alanındaki girişimlerini her eğitim kademesinde teşvik edeceğiz. Özel Öğretim alanında önemli deneyimlere sahip sivil toplum kuruluşlarının Bakanlık birimleri ile koordinasyon içinde, denetim ve gözetim sürecine dahil edececeğiz.

 

Özel sektörü, mesleki eğitim alanında okul açması yönünde teşvik edeceğiz. Bu türden okulların uluslararası ortaklıkları ve teknoloji transferlerini destekleyeceğiz.

 

Özel eğitim veren kurumlarını, nesnel eğitim ölçütleriyle denetlenmeye hazır, salt ticari kaygılar taşımayan, öğretmen istihdamı, öğrenci alımı gibi hususlarda titiz davranan ve verimliliğiyle rekabetçi ve öncü kuruluşlar şeklinde yapılandıracağız ve çalışan öğretmenlerin özlük haklarını devlet güvencesi altına alınacağız.

 

YÖK'ü Kaldıracağız. Akademik Özgürlüğü Tesis edeceğiz. Yüksek Öğretim Reformunu Gerçekleştireceğiz.

 

Nicelik açısından çok üniversiteye sahip olmaktan daha önemlisi üniversitelerimizin nitelikli hale getirilebilmesi ve bilimsel olarak güçlendirilmesidir. Bu doğrultuda, üniversitelerimizi siyasi ve ideolojik tartışmalardan kurtarmak ve uluslararası seviyede rekabet edebilir "bilim merkezleri"ne dönüştürmek için yasal ve idari düzenlemeleri gerçekleştireceğiz.

 

Yüksek öğretimi; akademik ve bilimsel özgürlük, kurumsal özerklik, çeşitlilik, şeffaflık, hesap verilebilirlik, katılımcılık, rekabet ve kalite ilkelerini esas alarak planlayacağız.

 

YÖK'ü kaldıracağız.

 

Üniversiteleri, araştırma ve öğretim üniversiteleri olarak ulusal ve bölgesel ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden yapılandıracağız. Tek tip üniversiteleşmeye son vereceğiz; gelişmiş ülkelerdeki paydaşlarıyla yarışabilir şekilde eğitim ve öğretim yapan, fakülte, yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezleri ile bölüm ve programları yeniden yapılandıracağız. Katma değeri yüksek teknoloji geliştirme ve gerekli insan kaynağı yetiştirilmesi için üniversitelerin ihtisaslaşmasını teşvik edeceğiz.

 

Üniversitelerin bölünmelerine izin vermeyeceğiz, mevcut iktidarın böldüklerini yeniden birleştireceğiz.

 

Üniversitelerin bölünmelerine izin vermeyeceğiz, mevcut iktidarın böldüklerini yeniden birleştireceğiz.

 

Akademik çalışmalar üzerinde her türlü siyasi etki, baskı ve kısıtlamaları ortadan kaldıracağız ve akademik çalışmalar, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ve yenilikçi girişimleri özgür ve özerk bir yükseköğretim eko-sistemi içinoluşturacağız.

 

Üniversitelerin bulundukları illerin yerel sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını öncelik veren çalışmalar yapmalarını sağlayacağız.

 

Akademik çalışmalar üzerinde her türlü siyasi etki, baskı ve kısıtlamaları ortadan kaldıracağız. Akademik çalışmalar, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, yenilikçi girişimler için özgür ve özerk bir yükseköğretim eko-sistemini oluşturacağız. Üniversitelerin bulundukları illerin yerel sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına öncelik veren çalışmaları yapmlarını sağlayacağız.

 

Akademik Gençlik Programını hayata geçireceğiz.

 

Üniversitede akademik, sanatsal, sosyal sorumluluk, spor vb. alanlarda üstün başarı kazanmış öğrencileri tespit ederek, üniversitenin bitimini takiben öğrencinin akademik çalışmalarını sürdürebilmesi için gerek yurt içi gerekse yurt dışı okullarla temasa geçilmesi için Akademik Gençlik Programını hayata geçireceğiz.

 

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerini, nesnel ölçütler ve liyakat usulünce seçeceğiz ve kuracağımız merkezi ağla performansları öğrenimleri boyunca izlenerek burslarla destekleyeceğiz. Lisans öğrencilerinden talep edenlerin son eğitim senelerini yurtdışında devletin anlaşma yaptığı okullarda tamamlamalarını sağlayacağız.

 

Öğrenim kredisi borcu olan gençlerin kredi borç faizlerini affedeceğiz. Gençlerimize yüksek standartlarda yurt imkanları sunacağız.

 

Öğrenim kredisi borcu olan gençlere, borçlarını faizsiz ve 60 aya varan vadelerle yeniden yapılandırma imkanı sağlayacağız.

 

Devlet yurtlarını öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vereceği ve yaşam standartlarına uygun şekilde tekrar düzenleyeceğiz. Üniversitede eğitim hakkını kazanmış ve bu yurtlara başvuran her öğrenciyi yurtlara yerleştireceğiz. Kontenjanları bir odada en fazla iki öğrencinin konaklayacağı sayıda arttıracağız. Hiçbir gencin yurda girmek için birkaç ay sıra beklemek zorunda kalmayacağı ortam oluşturacağız. Bu düzenleme ile gençlerimizin suistimal edilmesini engelleyeceğiz, imkânsızlık ve mağduriyetlerden faydalanılmasının önüne geçmiş olacağız.

 

KYK'nın kredi ve burslarını kentlerin pahalılık endeksine göre belirleyeceğiz. Bu sayede hayat pahalılığı farklılık arz eden kentlerde öğrenim gören öğrencilere eşit miktarda burs verilmesinden doğan adaletsizlik ortadan kaldırmış olacağız.

 

Üniversite Öğrencileri ve Mezunları için Yetenek Geliştirme ve Kariyer Merkezleri kuracağız, Üniversitelerin başarı kriterleri arasına mezun istihdamını da ekleyeceğiz.

 

Üniversitelerin eğitim birimleri dışında öğrenciler ve mezunlarına hizmet vereceği "Yetenek Geliştirme ve Kariyer Merkezleri" kuracağız. Bu birimlerin temel görevi öğrenciler için kariyer gelişimi ve yaşam koçluğu olacaktır. Üniversite çağındaki gençlerimiz için beceri ve yetenek gelişimlerine bu birimler ile katkı sağlayacağız. Bu merkezler İşkur başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kariyer ve insan kaynakları kurumları ile yakın işbirliği içinde çalışacaktır.

 

Bu merkezlerde öğrencileri işgücü piyasasına hazırlayacağız ve mezunların istihdama katılmaları için çaba göstereceğiz. Üniversitelerin başarı kriterleri arasına mezun istihdamını da ilave edeceğiz.

 

Öğrenciler, mesleki temel bilgileri ve becerileri akademik eğitimden, piyasada geçerli mesleki eğitimleri de "Yetenek Geliştirme ve Kariyer Merkezleri"nin özel kesimden tedarik edeceği eğitimlerden isteğe bağlı olarak sağlayacaktır. Bu eğitimleri başarı düzeyine ve öğrenciler arasında ayrım yapılmaksızın talep eden tüm öğrencilere devam zorunluluğu olacak şekilde vereceğiz.

 

Özgür Kart" ile 25 yaşına kadar tüm üniversite öğrencilerine ücretsiz mobil internet ve konuşma dakikaları vereceğiz. Türkiye'nin tüm illerinde toplu taşıma araçlarından indirimli bir şekilde faydalanmasını sağlayacağız.

 

25 yaşına kadar tüm üniversite öğrencilerine ücretsiz mobil internet ve konuşma dakikaları vereceğiz.

 

Milli Sayısal Kütüphane üzerinden Gençlerimize kitaplar hediye edeceğiz.

 

"Özgür Kart" ile gençlerin Türkiye'nin tüm illerinde toplu taşıma araçlarından aynı kartı kullanarak indirimli bir şekilde faydalanması sağlayacağız.

 

Aynı kart ile gençlerimiz; sinema, tiyatro, bale, opera ve konserlerde %25 indirim hakkına sahip olacak.

 

Üniversiteler Gençlerindir. Üniversitelerin sosyal ve fiziki altyapılarını "öğrenci merkezli" olarak yeniden düzenleyeceğiz.

 

Üniversiteler Gençlerindir. İdari ve Akademik Personel'e tanınan öncelikleri (Yemekhane, Otopark vd.), öğrencilere de sağlayacağız.Üniversitelerin sosyal ve fiziki altyapılarıni "öğrenci merkezli" olarak yeniden düzenleyeceğiz. Üniversite kampüslerini %25 yeşil alan, öğrenci kapasitelerine uygun yeterlilikte spor kompleksi ve sosyal tesis içermek üzere geliştireceğiz.

 

Ulusal Gençlik Fonu kuracağız.

 

Ulusal ve uluslararası fonlarla beslenen bir gençlik fonu kuracağız. Bu fon ile başarı yeterliliği sağlayan lise ve üniversite öğrencilerinin uluslararası öğrenci değişimi programları, yurt dışı staj programları ve mesleki uygulama eğitimlerinden ücretsiz faydalanmasını sağlayacağız.

 

Öğrencilerden Sınav Ücreti almayacağız.

 

Öğrencilik statüsü devam eden gençlerimizden hiçbir sınav için harç ücreti almayacağız.

 

Dar gelirli ailelere mensup yükseköğrenim gören gençlerimize karşılıksız eğitim bursu vereceğiz.

 

Dar gelirli ailelerin çocuklarının tamamına yükseköğrenimde karşılıksız eğitim bursu vereceğiz.

 

Kadınlarda okuryazarlık oranını beş yıl içinde %100'e çıkaracağız. Kız çocuklarında okullaşma oranını yükselteceğiz.

 

Kırk yaş altında kadınlarda okuryazarlık oranı beş yıl içinde %100'e çıkaracağız. Kadınların eğitimine önem vererek, etkin bir yaygın eğitim programı uygulayacağız. Bu çerçevede; Halk Eğitim Merkezlerini daha etkin kullanacağız. Kız çocuklarının okullaşma oranlarını artıracak politikalar uygulayacağız, eğitimlerinin önündeki engelleri kaldıracağız, özellikle kırsal kesimde ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız.

 

Engellilerin eğitimini teşvik edeceğiz.

 

Engellilerin eğitimini teşvik edeceğiz. Ortopedik engellilerin diğer öğrencilerle birlikte eğitim alabilmesi için okullara erişilebilirlik standartlarına uygun koşulları sağlayacağız.

 

Zihinsel ve görme engelliler ile otizmli vatandaşlarımız için okul ve rehabilitasyon merkezlerini yaygınlaştıracağız.

 

Zihinsel ve görme engelliler ile otizmli vatandaşlarımız için yetersiz olan okul ve rehabilitasyon sayısı ile eğitimin kalitesini arttıracağız. Koşullara uygun, nitelikli ve ücretsiz eğitim sağlayacağız.

 

Güzel sanatlar eğitimini yaygınlaştıracağız.

 

Güzel sanatlar eğitimi lise ve üniversite düzeyinde yaygınlaştırılıp, ihtisas eğitimi hâline getireceğiz. Özel güzel sanat atölyelerini teşvik edeceğiz.

 

Temel eğitimde, müzik eğitimini teşvik edeceğiz.

 

Temel eğitimde, her öğrencinin bir enstrüman öğrenmesiniteşvik edeceğiz. Kültürünü yaşayan ve yaşatan, çağdaş batı müziği ile harmanlayan nesillerin yetişmesini sağlayacağız.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

DİĞER GÜNDEM Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Gölün Altında İnanılmaz Keşif!
  Gölün Altında İnanılmaz Keşif!
 • Yaratıcı Öğrenciler
  Yaratıcı Öğrenciler
 • Dünyadan Sınıf Manzaraları
  Dünyadan Sınıf Manzaraları
 • Dünyanın En Zorlu Okul Yolları
  Dünyanın En Zorlu Okul Yolları
 • Dünya Nasıl Öğreniyor ?
  Dünya Nasıl Öğreniyor ?
 • Sınıf isimlerini değiştiren liselilerden 20 yaratıcı kelime
  Sınıf isimlerini değiştiren liselilerden 20 yaratıcı kelime
 1. Gölün Altında İnanılmaz Keşif!
 2. Yaratıcı Öğrenciler
 3. Dünyadan Sınıf Manzaraları
 4. Dünyanın En Zorlu Okul Yolları
 5. Dünya Nasıl Öğreniyor ?
 6. Sınıf isimlerini değiştiren liselilerden 20 yaratıcı kelime
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • finlandiya
  finlandiya
 • Dünyanızı Değiştirecek Mükemmel Teknoloji!
  Dünyanızı Değiştirecek Mükemmel Teknoloji!
 • Eğitim Sistemi Hiç Bu Kadar Komik Anlatılmamıştı
  Eğitim Sistemi Hiç Bu Kadar Komik Anlatılmamıştı
 • Dersleri başarısız olduğu için okuldan uzaklaştırılan çocuk
  Dersleri başarısız olduğu için okuldan uzaklaştırılan çocuk
 • Dünyanın 27 farklı ülkesinde bir okul sınıfı nasıl görünüyor?
  Dünyanın 27 farklı ülkesinde bir okul sınıfı nasıl görünüyor?
 • Dünyanın En İyi 10 Üniversitesi
  Dünyanın En İyi 10 Üniversitesi
 1. finlandiya
 2. Dünyanızı Değiştirecek Mükemmel Teknoloji!
 3. Eğitim Sistemi Hiç Bu Kadar Komik Anlatılmamıştı
 4. Dersleri başarısız olduğu için okuldan uzaklaştırılan çocuk
 5. Dünyanın 27 farklı ülkesinde bir okul sınıfı nasıl görünüyor?
 6. Dünyanın En İyi 10 Üniversitesi
VİDEO GALERİ
YUKARI aydın kız öğrenci yurtları aydın kız öğrenci yurdu aydın erkek öğrenci yurtları aydın kız öğrenci yurtları ofis taşıma gıda takviyesi kiralık vinç